Program Ambasador RobotIn

 

Regulamin Programu „Ambasador RobotIn”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady Programu „Ambasador RobotIn” (dalej „Program”), organizowanego przez G1ANT ROBOT SP. Z O. O. z siedzibą w Krakowie (31-589), przy ulicy Sikorki 17, NIP: 222 067 7042; REGON: 383162421, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000783156, kapitał zakładowy 5000 PLN w pełni opłacony (dalej „Organizator”) i dotyczącego wypłaty dodatkowego bonusu w postaci zautomatyzowanej kampanii reklamowej RobotIn na portalu Linkedin na okres 1 miesiąca o wartości 3999 PLN po spełnieniu warunków określonych w tym Programie (dalej „Bonus”).
 2. Wszystkie dane osobowe Uczestników Programu będą przechowywane i przetwarzane w G1ANT ROBOT SP. Z O. O. z siedzibą w Krakowie (31-589), przy ulicy Sikorki 17.
 3. G1ANT ROBOT SP. Z O. O. jest administratorem danych osobowych Uczestników Programu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 4. Uczestnikowi Programu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania i zmiany, a także prawo żądania usunięcia jego danych osobowych ze zbioru.
 5. Udział Uczestnika w Programie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

§2 Uczestnictwo

Uczestnikiem Programu (dalej „Uczestnik”) może być każda firma, która ma bądź podpisała kontrakt z G1ANT ROBOT SP. Z O. O na zautomatyzowaną kampanię na portalu Linkedin.

§3 Warunki Programu

 1. Program trwa od 15.02.2021 roku do odwołania.
 2. Udział w Programie jest dobrowolny.
 3. Bonus w postaci zautomatyzowanej kampanii na portalu Linkedin o wartości 3999 PLN otrzyma firma, która:

a) Przedstawi nam kontakt do firmy, którą zgłasza do Programu

b) Wyśle maila przedstawiającego usługę Robotin do zgłoszonej firmy umieszczając wyznaczonego pracownika G1ANT ROBOT SP. Z O. O na kopii maila.

c) Zgłoszona firma dostarczy podpiszę umowę na m.in. 3 miesiące z G1ANT G1ANT ROBOT SP. Z O. O.;

d) Zgłoszona firma nie miała wcześniej podpisanej umowy z G1ANT ROBOT SP. Z O. O.;

§4 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Bonusu z przyczyn leżących po stronie Uczestników.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Uczestnikom odbioru Bonusu.

§5 Odbiór bonusu

Bonus zostanie wydany w ciągu 30 dni od podpisania umowy ze zgłoszoną firmą.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje Uczestnik przesyła drogą elektroniczną na adres hi@robotin.io
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail do korespondencji oraz kopię zgłoszenia, którego dotyczy reklamacja, jak również opis podstaw reklamacji. 
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
 4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony wiadomością email na adres podany przy składaniu reklamacji. 
 5. Stanowisko Komisji zajęte w wyniku rozpatrzenia Reklamacji będzie ostateczne. Nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany podanego przez Uczestnika w umowie o świadczenie usług adresu do korespondencji Uczestnika lub zmiany innych danych uniemożliwiającej przekazanie Uczestnikowi Bonusu, jak również za nieodebranie Bonusu z jakichkolwiek przyczyn dotyczących Uczestnika. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do Bonusu i nie może podnosić wobec Organizatora żadnych roszczeń.
 2. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz w na stronie internetowej robotin.io. 
 3.  Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w Programie. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w tym także do wcześniejszego zakończenia Programu, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, na której był publikowany Regulamin Programu. Taka zmiana lub wcześniejsze zakończenie Programu nie wymaga uzasadnienia. Zmiana lub wcześniejsze zakończenie Programu nie spowodują utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą Regulaminu lub wcześniejszym zakończeniem Programu.